Osa 1. Ensimmäinen rakkaus palavaksi

27.10.2023 | Artikkelit, Usko

Näitä Ilmestyskirjassa olevia Jeesuksen sanoja Efeson seurakunnalle usein korostetaan, kun
halutaan seurakuntaa muistuttaa ensimmäisestä rakkaudesta: ”Mutta se minulla on sinua
vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.” Ilm. 2:4.

Tässä raamatunkohdassa Jeesus ei kerro, mikä on se ensimmäinen rakkaus. Alkukielellä,
kreikaksi, Jeesus käyttää rakkaus -sanasta agapen, joka tarkoittaa jumalallista, pyyteetöntä ja
uhrautuvaa rakkautta. Hyljätä -verbi alkukielellä on aphekes, joka tarkoittaa antaa periksi tai
ei pidä enää kiinni.

Jotta ymmärrämme paremmin, mitä Jeesus tarkoittaa, meidän tulee tarkastella Uuden
testamentin kokonaisilmoitusta rakkaudesta. On hyvä huomata, että koine-kreikassa, jolla
Uusi testamentti on kirjoitettu, on viisi eri sanaa ilmaisemaan erilaista rakkautta. Siksi meidän
on hyvä tietää raamatunkohtien alkukielinen rakkautta ilmaiseva sana, koska se kertoo meille,
millaisesta rakkaudesta on kysymys.

Meille tuttu kohta sanoo: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut (agapao), että hän
antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16. Tässä raamatunkohdassa rakkaus-sana on alkukielellä
agape (verbi agapao), joka tarkoittaa jumalallista ja täysin pyyteetöntä rakkautta. Se tarkoittaa
rakkautta, joka ei odota mitään vastinetta ja joka on aina valmis antamaan sekä uhrautumaan.
Se on rakkautta, johon kukaan ihminen ei omassa voimassaan kykene.

Usein me uskovat kehotamme toisiamme nk. rakkauden kaksoiskäskyllä, mutta emme ole
tutkineet, missä yhteydessä ja keille Herramme Jeesus sanoin tämän. Kun tutkimme Matt.
22:34–40, fariseukset ja lainoppineet olivat tulleet kiusaamaan Jeesusta kysymyksellään lain
suurimmasta käskystä. Jeesus vastasi siihen: ”Rakasta (agapao = rakastaa jumalallisella,
uhrautuvalla ja täysin pyyteettömällä rakkaudella) Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta
sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.” Matt. 22:37. Luukkaan
evankeliumista 10:25–29 on kuvattuna sama tapahtuma. Siinä käy ilmi, että lainoppinut
halusi näyttää Jeesukselle olevansa vanhurskas lain noudattamisen kautta. Jeesus vastaa
lainoppineen oikeaan vastaukseen: ”Oikein vastasit; tee se, niin saat elää.” Luuk. 10:28.
Tällä vastauksellaan Jeesus näytti lainoppineelle, että ihminen ei omassa voimassaan kykene
rakastamaan Jumalaa, vaan tarvitsee pelastuksen. Apostoli Paavali kirjoittaa Room. 3:20–22:
“…sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä
lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat
todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta
Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään
erotusta.”

Kun Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyy opetuslapsille, hän kysyy Pietarilta kolme kertaa,
rakastaako Pietari Häntä (Joh. 21:15–17). Kahtena ensimmäisenä kertana Jeesus käyttää
agapas – verbiä (agape = jumalallinen, uhrautuva rakkaus) ja Pietari vastaa siihen, että hän
rakastaa fileo-rakkaudella (veljesrakkaus tai rakkaus, joka odottaa vastapalvelusta).
Kolmannella kerralla Jeesus tulee Pietarin kanssa samalle tasolle ja kysyy Pietarilta

rakastaako (phileis) Pietari häntä ja nyt Pietarin on helppo vastata: rakastan (philo). Pietari ei
pystynyt vastaamaan Jeesukselle rakastavansa Häntä agape-rakkaudella. Tästä huolimatta
käydyn keskustelun aikana, Jeesus asettaa Pietarin palvelutehtäväänsä.
Mikä on se Jeesuksen mainitsema ensimmäinen rakkaus? Siihen antaa vastauksen apostoli
Johannes: ”Siinä on rakkaus (agape) – EI SIINÄ, että me rakastimme Jumalaa, vaan
siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” 1.Joh.
4:10.

Kun me nyt olemme uudessa liitossa Isän Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta
(Hep.9:11–24), Jumalan rakkaus (agape) on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen
kautta (Room. 5:5). Jumalan rakkaus asuu nyt meissä ja me voimme sillä (Jumalan)
rakkaudella rakastaa Taivaallista Isäämme ja toisiamme.

Meistä jokainen voi kokea henkilökohtaisesti sen, kuinka paljon Jumala rakastaa juuri sinua
ja minua. Siitä me voimme ymmärtää Hänen rakkautensa suuruuden ja syvyyden, että juuri
meidän tähtemme Jumala, rakkaudestaan meihin, uhrasi kalleimpansa Jeesuksen Kristuksen.
Joka päivä voimme kiittää Taivaallista Isää siitä, että saamme olla Hänen rakkautensa ja
armonsa keskipisteessä, kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Luemme ja innostumme
Hänen Sanastaan sekä vaellamme Pyhän Hengen johdatuksessa. Tällöin uskonelämämme
pysyy palavana, innostavana ja tuoreena. Ensimmäisen rakkautemme – Jumalan rakkaus
meitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa – on keskeisimmällä paikalla elämässämme. Apostoli
Johannes oli saanut tästä asiasta ilmestyksen, koska hän kirjoitti evankeliumiinsa useamman
kerran itsestään, että hän on se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti (Joh. 21:7).

Sari Leskinen
raamatunopettaja
Akaan helluntaiseurakunta